Сьогодні:

Каталог  » Філософія. Психологія »  Психічний розвиток та здібності. Порівняльна психологіяНа головну

Каталог » Філософія. Психологія »  Психічний розвиток та здібності. Порівняльна психологія
  Детальніше»

 Психологія особистості

   УДК: 159.92
           С 81
   Автор: Столяренко О.Б.
   Видавництво: К.: Центр учбової літератури
   Рік видання: 2012
   ISBN: 978-611-01-0322-0
   Сторінок: 280
   Анотація: Навчальний посібник розкриває різноманітні підходи до психології особистості, знайомить з типологічними та індивідуальними психологічними особливостями людини, психологічними аспектами мотивації, діяльності, поведінки і спілкування. З урахуванням особливої ролі соціальних чинників у процесі соціалізації особистості висвітлюються проблеми становлення характеру, розвитку здібностей, формування емоційно-вольової сфери особистості, вищих потреб людини. Підібрані автором матеріали допоможуть студентам успішно засвоїти найсуттєвіші наукові положення про природу особистості та розвинути навички психологічного аналізу особистості. Посібник призначається для викладачів і студентів вузів, учителів загальноосвітньої школи, практичних психологів. Може бути використаний широким колом читачів, які цікавляться психологічними проблемами.

  Детальніше»

 Особистість у просторі духовного розвитку

   УДК: 159.92
           Б 55
   Автор: Бех І.Д.
   Видавництво: К.: Академвидав
   Рік видання: 2012
   ISBN: 978-966-8226-89-2
   Сторінок: 256
   Анотація: Стратегічна ідея пропонованого навчального посібника — створення виховного простору, спроможного забезпечити ефективну духовно орієнтовану рефлексію, формування благочестивої особистості, для якої почуття совісті є глибинним ціннісним сенсом. Адресований студентам вищих навчальних закладів, а також учителям, класним керівникам, методистам виховної роботи, усім, зацікавленим виховними проблемами.

  Детальніше»

 Психологія і педагогіка праці особистості

   УДК: 159.922
           Р 49
   Автор: Рибалка В.В.
   Видавництво: Кіровоград: Імекс-ЛТД
   Рік видання: 2013
   ISBN: 978-966-189-212-4
   Сторінок: 136
   Анотація: Головна мета посібника - дати читачам наукове уявлення про основні поняття сучасної психології і педагогіки праці, сформувати змістовні установки й орієнтири, необхідні для організації психологічного забезпечення трудової діяльності і професійної підготовки українського робітника. Посібник побудований на засадах особистісного підходу, що передбачає розуміння робітника як особистості, котра має величезний духовний, творчий, продуктивний потенціал. Цей підхід базується на використанні поняття психологічної структури особистості професіонала як основи проведення усіх необхідних заходів із професіографії, профорієнтації, відбору та підбору кадрів, роботи з персоналом, професійного навчання і виховання, формування професійної майстерності, ефективного здійснення професійної діяльності працівника. Призначений для студентів і викладачів вищих навчальних закладів, керівників і педагогічних працівників професійно-технічних і загальноосвітніх навчальних закладів, слухачів інститутів післядипломної освіти. Може бути корисним для фахівців органів державної адміністрації та місцевого самоврядування, представників галузевих профспілок, підприємств державної і недержавної форм власності, роботодавців.

  Детальніше»

 Психологічна діагностика духовного потенціалу особистості

   УДК: 159.92
           П55
   Автор: Помиткін Е.О.
   Видавництво: Київ
   Рік видання: 2013
   ISBN: 978-966-189-238-4
   Сторінок: 144
   Анотація: У змісті посібника розкрито основи цілісної психологічної теорії духовності та розвитку духовного потенціалу особистості, висвітлено методичні підходи до розв’язання проблеми психологічної діагностики показників духовного зростання людини. Розглянуто генезис уявлень про духовність та духовний потенціал особистості в історії світової психології. Запропоновано авторський підхід до вивчення духовного потенціалу людини, виокремлено мотиви та психологічні механізми розвитку духовного потенціалу особистості, наведено узагальнену психологічну модель особистості з високим духовним потенціалом. Особливу увагу в книзі приділено розробці психодіагностичного інструментарію, спрямованого на дослідження показників розвитку духовного потенціалу особистості, та результатам його впровадження. Книга може бути корисною науковцям, докторантам, аспірантам, працівникам системи освіти, практичним психологам, студентам, а також широкому загалу, зацікавленому у власному духовному самопізнанні та вихованні дитини.

  Детальніше»

 Сучасна психологія особистості

   УДК: 159.92
           Т45
   Автор: Титаренко Т.М.
   Видавництво: К.: Каравела
   Рік видання: 2013
   ISBN: 978-966-2229-55-4
   Сторінок: 372
   Анотація: У навчальному посібнику, що відповідає сучасному рівню психології особистості, приверне увагу проблема життєвого світу та життєвого вибору, розгляд життєвих домагань та життєвих завдань як способу моделювання майбутнього. Знайдуть свого читача і розділи посібника, присвячені часу і простору людського життя, індивідуальній своєрідності, можливостям життєтворчості особистості. Для психологів-практиків корисними будуть методичні додатки, що супроводжують кожний розділ. Запропоновані партитури авторських тренінгів, способи організації інших видів групової роботи, прийоми самодопомоги та поглиблення самопізнання сприятимуть розробці спеціалістами власних методик надання психологічної допомоги різним категоріям населення.

  Детальніше»

 Психологія та педагогіка праці особистості: від обдарованості дитини до майстерності дорослого: посібник

   УДК: 159.92
           Р93
   Автор: Рибалка В.В.
   Видавництво: К.: Інститут обдарованої дитини
   Рік видання: 2014
   ISBN: 978-966-2633-38-2
   Сторінок: 220
   Анотація: Головна мета посібника — дати читачам наукове уявлення про основні поняття сучасної психології та педагогіки праці, сформувати змістовні установки й орієнтири, необхідні для організації психологічного забезпечення трудової діяльності та професійної підготовки українського робітника. Посібник побудований на засадах особистісного підходу, що передбачає розуміння робітника як особистості, котра має величезній духовний, творчий, продуктивний, інноваційний потенціал. Цей підхід базується на використанні поняття психологічної структури особистості професіонала як основи проведення усіх необхідних заходів із професіографії, профорієнтації, відбору та підбору кадрів, роботи з персоналом, професійного навчання і виховання, формування професійної майстерності, підвищення ефективності професійної діяльності працівника. У посібнику подано характеристику здатності особистості до трудової діяльності як родової властивості людини та її розвитку у дитини в процесі гри, навчання і трудової підготовки на рівні обдарованості і у дорослого — шляхом самоздійснення на рівні професійної майстерності і таланту працівника. Призначений для педагогічних працівників загальноосвітніх закладів і майстрів виробничого навчання професійно-технічних навчальних закладів, студентів, викладачів, практичних психологів, керівників вищих навчальних закладів, слухачів інститутів післядипломної освіти. Може бути корисним для працівників органів державної влади та місцевого самоврядування, представників галузевих профспілок, підприємств державної та недержавної форм власності, службовців і роботодавців.

  Детальніше»

 Роль оценочной функции психики в структуре эстетической одаренности: пособие

   УДК: 159.92
           Б 44
   Автор: Бельская Н.А.
   Видавництво: К.: Институт одаренного ребенка
   Рік видання: 2015
   ISBN: 978-966-2633-34-4
   Сторінок: 94
   Анотація: Работа посвящена проблеме оценивания как важнейшей операции в структуре интеллектуальной активности эстетически одаренной личности. Представлены результаты анализа работ в области философской эстетики, проанализированы биологические основы эстетического восприятия и переживания в контексте антропогенеза. Предложена концепция эстетической одаренности, роль системообразующего фактора в которой отведена функции оценки. Выдвинута и экспериментально доказана гипотеза о связи между оценочным стилем (как основным атрибутом оценки) и задатками эстетической одаренности (на материале восприятия произведений классической живописи). Пособие для студентов, аспирантов, психологов, преподавателей средней и высшей школы.

  Детальніше»

 Психологічні практики конструювання життя в умовах постмодерної соціальності: монографія

   УДК: 159.92
           П86
   Автор: Титаренко Т.М.
   Видавництво: К.: Міленіум
   Рік видання: 2014
   ISBN: 978-966-8063-61
   Сторінок: 206
   Анотація: У монографії представлено результати дослідження соціально-психологічних практик конструювання життя в умовах постмодерної соціальності. Автори пропонують розглядати практики як способи особистісного життєконструювання, що сприяють пошуку оновлених ідентичностей, забезпечують усвідомлення особистістю власної неперервності, дають їй змогу гнучко реагувати на соціальні зміни, рухатися назустріч новому досвіду. Для науковців, викладачів, студентів і аспірантів у галузі психології, методології науки та всіх, хто цікавиться проблемами становлення особистості в сучасному суспільстві.