Сьогодні:

Каталог  » Суспільні науки » Економіка. Економічні наукиНа головну

Каталог » Суспільні науки » Економіка. Економічні науки
  Детальніше»

 Фінансово-господарський контроль

   УДК: 33
           Д45
   Автор: Дікань Л.В.
   Видавництво: К.: Знання
   Рік видання: 2010
   ISBN: 978-966-346-550-0
   Сторінок: 395
   Анотація: Розглянуто необхідність, роль та значення контролю в сучасних умовах. Розкрито сутність, зміст, організацію, шляхи здійснення фінансово-господарського контролю. Висвітлено світовий досвід здійснення фінансово-господарського контролю в розрізі таких його форм, як державний фінансовий контроль, незалежний аудит та податковий контроль. Особлива увага приділяється здійсненню фінансово-господарського контролю в різних галузях економіки: промислове виробництво, сфера послуг, будівництво, транспорт, сільське господарство, торгівля, а також у неприбуткових організаціях та банківських установах. Наводяться тестові завдання для самоперевірки, практичні завдання, глосарій. Посібник відповідає вимогам кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах. Для студентів, аспірантів та викладачів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, фахівців у галузі контролю та ревізії.

  Детальніше»

 Державний аудит

   УДК: 33
           Д45
   Автор: Дікань Л.В.
   Видавництво: К.: Знання
   Рік видання: 2011
   ISBN: 978-966-346-775-9
   Сторінок: 503
   Анотація: У посібнику розкрито теоретичні та організаційні засади державного аудиту. Розглянуто особливості методики державного ’ аудиту, який здійснюють Державна контрольно-ревізійна служба України та Рахункова палата України. Посібник устаткований необхідними рисунками, таблицями, контрольними запитаннями та .завданнями, а також практичними завданнями, побудованими з урахуванням умінь, що повинні бути сформовані у студентів для успішної професійної діяльності в майбутньому. За формою подання матеріалу посібник побудовано відповідно до вимог кредитно-модульної системи до організації навчального процесу у вищих навчальних закладах. Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів. Посібник буде корисним також слухачам системи підвищення кваліфікації, фахівцям-практикам у галузі державного фінансового контролю.

  Детальніше»

 Аудит (Основи державного, незалежного професійного та внутрішнього аудиту)

   УДК: 33
           А93
   Автор: За ред. В.В. Немченко, О.Ю. Редько
   Видавництво: К.: Центр учбової літератури
   Рік видання: 2012
   ISBN: 978-611-01-0279-7
   Сторінок: 540
   Анотація: Підручник розкриває теоретичні основи аудиту. Він підготовлений на базі передового досвіду розвитку аудиту в Україні. Використовується світовий і європейський досвід у розвитку аудиту, документи Аудиторської палати України. Підручник розраховано на економістів, фінансистів, бухгалтерів, аудиторів, викладачів, аспірантів, студентів.

  Детальніше»

 Бухгалтерський фінансовий та податковий облік

   УДК: 33
           Ш25
   Автор: Шара Є.Ю., Бідюк О.О., Соколовська-Гонтаренко І.Є.
   Видавництво: К.: Центр учбової літератури
   Рік видання: 2011
   ISBN: 978-611-01-0256-8
   Сторінок: 424
   Анотація: Навчальний посібник написано відповідно до типових програм навчальних дисциплін «Фінансовий облік» та «Податковий облік» затверджених Міністерством освіти і науки України з врахуванням вимог національних стандартів бухгалтерського обліку, нового плану рахунків зі змінами та доповненнями до них, а також інших нормативних документів. Посібник призначений для самостійної підготовки до комплексного державного екзамену з фахових дисциплін спеціальності «Облік і аудит». Для студентів вищих навчальних закладів, які здобувають освіту за спеціальністю «Облік і аудит».

  Детальніше»

 Фінансовий облік

   УДК: 33
           Л33
   Автор: Лень В.С.
   Видавництво: К.: ВЦ «Академія»
   Рік видання: 2011
   ISBN: 978-966-580-353-9
   Сторінок: 608
   Анотація: Здійснення бухгалтерського обліку передбачає дотримання загальних і специфічних правил та процедур, сутність яких з’ясовано у пропонованому навчальному посібнику. У ньому детально і послідовно розкрито теми дисциплін «Фінансовий облік І» і «Фінансовий облік II» з огляду на вимоги нового Податкового кодексу України стосовно бухгалтерської та фінансової діяльності, чинного законодавства і Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Адресований студентам вищих навчальних закладів. Прислужиться слухачам системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, фахівцям-практикам, керівникам підприємств, менеджерам усіх рівнів управління.

  Детальніше»

 Стратегічний маркетинг для навчальних закладів

   УДК: 33
           К73
   Автор: Котлер Ф., Карен Ф.А. Фокс
   Видавництво: К.: УАМ; Хімджест
   Рік видання: 2011
   ISBN: 978-966-8537-73-8
   Сторінок: 580
   Анотація: Книга Філіпа Котлера та Карен Ф. А. Фокс — це матриця поведінки навчальних закладів у ринкових відносинах, коли головною метою та водночас умовою існування є досягнення задоволеності споживачів освітянських послуг. Ця книга узагальнила досвід використання маркетингового інструментарію навчальними закладами Сполучених Штатів Америки — світового лідера у сфері освіти й науки. Для керівників навчальних закладів і викладачів, для споживачів освітянських послуг — роботодавців, випускників, студентів та їх батьків, а також для маркетологів-практиків та усіх, кого цікавлять перспективи розвитку вітчизняної освіти.

  Детальніше»

 Історія економіки українських земель (кінець ІХ — початок ХХ ст.)

   УДК: 33
           П27
   Автор: Перевозчиков В.І., Тимчук О.А.
   Видавництво: К.: КНТ
   Рік видання: 2011
   ISBN: 978-966-373-618-1
   Сторінок: 472
   Анотація: У навчальному посібнику розглядаються характерні особливості історії економіки українських земель, фактори виробництва, спеціалізація господарства в різні історичні періоди, аналізуються структуроутворюючі складові, які розкривають сутність економічного розвитку українських земель. Курс лекцій згрупований по темам, що відображають найважливіші етапи розвитку економіки у різних історичних умовах та часових періодах. Навчальний посібник адресовано економістам, історикам, викладачам та студентам вищих навчальних закладів, тим, хто цікавиться економічною історією.

  Детальніше»

 Туризмологія: концептуальні засади теорії туризму

   УДК: 33
           Т86
   Автор: Федорченко В.К., Пазенюк В.С. та ін.
   Видавництво: К.: ВЦ "Академія"
   Рік видання: 2013
   ISBN: 978-966-580-322-5
   Сторінок: 368
   Анотація: Багатоманітність туризму як унікального суспільного явища і соціального інституту різновимірно розкриває теоретичний погляд, даючи особливе розуміння його цивілізаційної природи, ціннісної і смислотвірної основи, культурного значення, а також економічного, правового, етико-психологічного, педагогічного та інших сутнісно-функціональних аспектів. Для науковців, викладачів і студентів профільних вищих навчальних закладів, усіх, хто цікавиться туризмом як особливо значущим цивілізаційним феноменом.

  Детальніше»

 Економічні знання у формуванні компетентностей особистості

   УДК: 33
           Е 45
   Автор: Уклад. Т.С. Гребенюк
   Видавництво: Луцьк: ВІППО
   Рік видання: 2013
   Сторінок: 160
   Анотація: У збірнику методичних рекомендацій вміщено матеріали творчої групи вчителів економіки, які можуть бути використані педагогами загальноосвітніх навчальних закладів на уроках економіки, математики, інформатики, географії.

  Детальніше»

 Політична економія

   УДК: 33
           П50
   Автор: За ред. Ю.В. Ніколенко
   Видавництво: К.: Центр учбової літератури
   Рік видання: 2009
   ISBN: 978-966-364-797-5
   Сторінок: 632
   Анотація: Підручник підготовлений відповідно до затвердженої Міністерством освіти і науки України «Освітньо-професійної підготовки бакалавра галузі знань 0305 — «економіка і підприємництво». Комплексно розкриті загальні закономірності руху сучасних економічних систем; показані здійснювані в Україні перетворення відносин власності, розподілу, обміну та споживання; дана характеристика сучасної ринкової системи, її суб’єктів та інфраструктури. Акцентується увага на з’ясуванні проблем суспільного відтворення на рівні національної економіки та світового господарства. Аналізуються сучасні глобальні проблеми. Викладення матеріалу побудоване таким чином, щоб він міг використовуватися студентами всіх спеціальностей.