Сьогодні:

Каталог  » Загальний відділ » Організація наукової та науково-дослідної роботиНа головну

Каталог » Загальний відділ » Організація наукової та науково-дослідної роботи  Детальніше»

 Психологічні особливості творення наукового тексту

   УДК: 001.89
           П86
   Автор: Андрієвська В.В.
   Видавництво: К.: Педагогічна думка
   Рік видання: 2008
   ISBN: 978-966-644-097-9
   Сторінок: 216
   Анотація: У книжці висвітлюються різні аспекти проблеми творення наукового тексту. Зокрема розглядається специфіка наукового стилю мовлення, аналізуються вимоги до термінологічної культури, діалогічної спрямованості, змістової організації та нормативного оформлення наукового тексту. Звертається увага на особливості наукової статті з психології, пов 'язані із характером сучасних психологічних знань. Наводяться результати І емпіричних досліджень процесу творення тексту науковцями (від проектування статті до її редагування). Докладно аналізується зміст і особливості і формування операцій авторського самоконтролю. Розглядається роль технічних засобів у процесі текстотворення. На допомогу авторам пропонується російсько-український словник І наукової мови, укладений на основі аналізу складних випадків слововживання. Подаються рекомендації щодо написання іншомовних прізвищ. Книжка розрахована на психологів, педагогів, широке коло авторів-науковців.

  Детальніше»

 Основи наукових досліджень. Конспект лекцій

   УДК: 001.89
           Ф53
   Автор: Філіпенко А.С.
   Видавництво: К.: Академвидав
   Рік видання: 2005
   ISBN: 966-8226-15-1
   Сторінок: 208
   Анотація: У посібнику розкрито сутність, роль, функції науки й наукових досліджень у суспільному житті, їх взаємозв’язок із практикою. Чільне місце посідає розгляд методології і методів наукових досліджень, їх застосування в економічних науках. Актуальними є практичні рекомендації щодо логіки наукових досліджень, змісту наукової діяльності й самостійної роботи з навчальною, науковою, методичною літературою, підготовки дипломних і магістерських робіт. Для студентів вищих навчальних закладів.

  Детальніше»

 Методологія та організація наукових досліджень

   УДК: 001.89
           К27
   Автор: Крушельницька О.В.
   Видавництво: К.: Кондор
   Рік видання: 2003
   ISBN: 966-7982-35-1
   Сторінок: 192
   Анотація: У навчальному посібнику розглянуто історію становлення та розвитку науки організацію та методологію наукових досліджень, вибір теми, збір інформації та надання основних рекомендацій щодо проведення наукових досліджень студентами. Для студентів, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів та здобувачів, які займаються науковою роботою.

  Детальніше»

 Основи наукових досліджень у психології: кваліфікаційні та дипломні роботи

   УДК: 001.89
           С 32
   Автор: Сергієнко Л.П.
   Видавництво: К.: ВД "Професіонал"
   Рік видання: 2009
   ISBN: 978-966-370-121-9
   Сторінок: 240
   Анотація: У навчальному посібнику визначено вимоги, що ставляться при підготовці кваліфікаційних та дипломних робіт з психології. Розглянута методологія вибору теми, визначення мети та завдань, об’єкта та предмета дослідження, аналізуються основні методи психологічних досліджень, наводяться найбільш розповсюджені методи математично-статистичної обробки результатів досліджень, наведена методика оформлення і технологія захисту кваліфікаційних та дипломних робіт. Посібник рекомендований для студентів і наукових керівників кваліфікаційних та дипломних робіт.

  Детальніше»

 Організація наукових досліджень

   УДК: 001.89
           К44
   Автор: Кислий В.М.
   Видавництво: Суми: Університетська книга
   Рік видання: 2011
   ISBN: 978-966-680-555-6
   Сторінок: 224
   Анотація: Розглядаються загальні питання організації науково-дослідної роботи в Україні, висвітлено методологічні та організаційні основи наукової діяльності, особливості проведення теоретичних та експериментальних досліджень, правила оформлення результатів наукових праць. Для студентів старших курсів, аспірантів, наукових працівників і викладачів вищих навчальних закладів III–IV рівнів акредитації.

  Детальніше»

 Основи наукових досліджень

   УДК: 001.89
           К 82
   Автор: Колесников О.В.
   Видавництво: К.: Центр учбової літератури
   Рік видання: 2011
   ISBN: 978-611-01-0164-6
   Сторінок: 144
   Анотація: Наукові дослідження є необхідною дисципліною при формуванні знань майбутніх спеціалістів любої галузі. У посібнику надані основи методології, етапи, напрямки наукової творчості та логіки наукових досліджень. Навчальний посібник містить систематизований виклад основних положень з наукових та дослідницьких питань, які відповідають робочій програмі з цієї дисципліни, а також розрахований на наукових спеціалістів, аспірантів та докторантів.

  Детальніше»

 Основи наукових досліджень

   УДК: 001.89
           О-75
   Автор: Саюк В.І., Ануфрієва О.Л., Волянюк Н.Ю. та ін.
   Видавництво: К.: Педагогічна думка
   Рік видання: 2012
   ISBN: 978-966-644-266-9
   Сторінок: 144
   Анотація: У підручнику подано основні відомості про організацію науки в Україні та особливості підготовки кадрів дослідницької кваліфікації у світі, розкрито методологічні засади наукового пізнання та творчості, пошуку й опрацювання наукової інформації. Значне місце відведено методам наукового дослідження та практичного використання їх у науковій діяльності. У підручнику розглянуто і докладно висвітлено етапи планування та проведення наукового дослідження, опрацювання результатів експерименту. Підручник містить рекомендації та вимоги щодо оформлення результатів досліджень. Для студентів магістратури, аспірантів, докторантів, здобувачів наукових ступенів, викладачів вищих навчальних закладів, науковців.

  Детальніше»

 Основи наукових досліджень

   УДК: 001.89(075.8)
           Д32
   Автор: Демян’юк О.Й.
   Видавництво: Луцьк
   Рік видання: 2016
   Сторінок: 120