Сьогодні:

Каталог  » Філософія. Психологія » ПсихологіяНа головну

Каталог » Філософія. Психологія » Психологія
  Детальніше»

 Психологія управління

   УДК: 159.9
           О-63
   Автор: Орбан-Лембрик Л.Е.
   Видавництво: К.:Академвидав
   Рік видання: 2003
   ISBN: 966-8226-06-2
   Сторінок: 568
   Ключові слова: Історія і сучасний стан розвитку психології управління. Психологія особистості та організація в управлінні. Психологія управлінської діяльності. Соціально - психологічні особливості управління. Психологія управління рекламною діяльністю організації та її співробітників.

  Детальніше»

 Економічна психологія

   УДК: 159.9
           Л71
   Автор: Ложкін Г.В., Спасєнніков В.В.
   Видавництво: К.: ВД "Професіонал"
   Рік видання: 2006
   ISBN: 966-8556-42-9
   Сторінок: 400
   Анотація: У навчальному посібнику висвітлено основні проблеми економічної психології. Розкрито сутність економічної свідомості, схарактеризовано її складові, розглянуто особливості економічної поведінки. У полі зору авторів - ставлення людини до грошей, багатства, бідності, підприємницької діяльності. Значну увагу приділено також ставленню до власності, психології комерційної таємниці, та психології підприємництва. Широко представлено як результати власних досліджень, так і досвід іноземних фахівців, зокрема російських економічних психологів. Друге, перероблене видання посібника доповнене такими розділами як поведінка споживача та психологія реклами. Посібник розрахований на економістів, психологів, викладачів, аспірантів, студентів економічних і психологічних спеціальностей та всіх, хто цікавиться дослідженням проблем на стику економіки та психології.

  Детальніше»

 Гуманістичні орієнтири в методології психологічної науки

   УДК: 159.9
           Г94
   Автор: Балл Г.О, Мєдінцев В.О., Нікуленко О.О.
   Видавництво: К.: Педагогічна думка
   Рік видання: 2007
   ISBN: 978-966-644-035-1
   Сторінок: 98
   Анотація: У колективній монографії, написаній науковцями лабораторії методології і теорії психології Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України, автори зосереджуються на методологічній стороні гуманістичної орієнтації у психології, розкриваючи вказану сторону у двох взаємопов’язаних аспектах. Перший з них пов’язаний з обгрунтуванням того, що принцип діалогу має бути поширений на діяльність у методологічній царині. Другий аспект передбачає конкретнішу характеристику діалогічної парадигми - і як засобу відображення сутнісних рис процесів, що їх вивчає й намагається оптимізувати психолог (зокрема, процесів психічного розвитку дитини), і як принципу взаємодії різних теоретичних підходів і настанов, якими він керується у своїй дослідницькій та практичній роботі. Книга адресується фахівцям у галузі психології та суміжних дисциплін, студентам, які навчаються за відповідними спеціальностями, і всім, хто цікавиться проблемами методології гуманітарного пізнання й гуманістично орієнтованої діяльності - наукової та практичної.

  Детальніше»

 Основи психології

   УДК: 159.9
           О-75
   Автор: Киричук О.В., Роменець В.А.
   Видавництво: К.: Либідь
   Рік видання: 2002
   ISBN: 966-06-0233-2
   Сторінок: 632
   Анотація: Підручник створений у відповідності з авторською навчальною програмою, базованою на вчинковому принципі, за яким виникнення та розвиток усіх психічних феноменів визначаються взаємодією ситуативного, мотиваційного, дійового й післядійового компонентів учинку. Здійснена спроба узагальнити традиційний та загальний досвід світової психологічної науки, поєднати філософський, власне психологічний та культурологічний підходи до визначення сутності психологічних явищ людського буття. Для студентів вищих навчальних закладів.

  Детальніше»

 Основи психології

   УДК: 159.9
           О-50
   Автор: Веракіс А.І., Завалевський Ю.І., Левківський К.М.
   Видавництво: К.: ТОВ "РИФ"
   Рік видання: 2005
   ISBN: 966-8097-06-8
   Сторінок: 416
   Анотація: У посібнику поданий основний мінімум матеріалу по учбовому курсу "Основи психології", яким повинен оволодіти студент, вивчаючи у вузі цю дисципліну. Матеріал у посібнику викладений таким чином, що в ньому подані практично всі відповіді на основні питання курсу, з якими студент може зустрітися на екзамені. Посібник крім основного курсу "основи психології" доповнений темами по біоенергетиці людини, екстрасенсориці, парапсихології, метапсихології, конфліктології, психічними оздоровчими методиками і техніками. Посібник призначений для студентів, що вивчають курс "Основи психології", а також слухачів систем додаткової вищої освіти і курсів підвищення кваліфікації, менеджерів і для тих, хто хоче самостійно оволодіти знаннями цього курсу.

  Детальніше»

 Психологія педагогічної діяльності

   УДК: 159.9
           С30
   Автор: Семиченко В.А.
   Видавництво: К.: Вища школа
   Рік видання: 2004
   ISBN: 966-642-167-4
   Сторінок: 335
   Анотація: Висвітлено методологічні та психологічні особливості навчальної діяльності, які донедавна залишалися поза увагою системи професійної підготовки вчителів: системні ознаки та проблемність педагогічної діяльності, багатоаспектність педагогічних явищ, внутрішні та зовнішні конфлікти у педагогічній діяльності, труднощі, що виникають під час адаптації молодого спеціаліста тощо. Головна мета посібника - показати реальні умови для професійної переадаптації молодих учителів ще у процесі навчання, що сприятиме поліпшенню їхньої готовності до практичної роботи в школі. До кожного розділу посібника подано завдання для самостійної роботи. Для студентів вищих педагогічних навчальних закладів.

  Детальніше»

 Загальна психологія

   УДК: 159.9
           З-14
   Автор: Максименко С.Д. та ін.
   Видавництво: Вінниця: Нова книга
   Рік видання: 2004
   ISBN: 966-7786-03-Х
   Сторінок: 704
   Анотація: Підручник являє собою виклад основ нормативного курсу загальної психології. У ньому розкрито загальні питання психології, розглянуто закономірності психічних процесів, психічної діяльності, емоційно-вольову сферу особистості, її індивідуальні особливості, висвітлено питання психології особистості, колективу та спілкування. Особливу увагу приділено психології діяльності людини і її засобам, інноваційним технологіям та будові механізму творчості. До структури підручника включено блок інформаційно-методичних процедур, які забезпечують активну та свідому переробку й опанування сприйнятої навчальної інформації. Система завдань для самостійної роботи передбачає розкриття ключових понять кожної теми, містить формалізовану структуру головних логіко-психологічних її елементів, включає розгортання теми в запитаннях, альтернативно-тестові завдання для самоконтролю і психологічні завдання та проблемні ситуації.

  Детальніше»

 Як завойовувати друзів та впливати на людей

   УДК: 159.9 (091)
           К24
   Автор: Карнегі Дейл
   Видавництво: Х.: ВАТ "Харківська книжкова фабрика імені Фрунзе"
   Рік видання: 2005
   ISBN: 966-324-011-3
   Сторінок: 560
   Анотація: Книга написана ректором Інституту ораторського мистецтва та людських стосунків Дейлом Карнегі більше 60 років тому, витримала понад 120 видань і перекладена багатьма мовами світу. Вона являється практичним керівництвом у суспільному та діловому житті. Розрахована на широке коло читачів.

  Детальніше»

 Психологія

   УДК: 159.9
           П86
   Автор: Винославська О.В., Бреусенко-Кузнєцов О.А., Зливков В.Л. та ін.
   Видавництво: К.: Фірма "Інкос"
   Рік видання: 2005
   ISBN: 966-8347-13-7
   Сторінок: 352
   Анотація: У навчальному посібнику висвітлені п’ять блоків проблем: предмет та основні етапи розвитку психології, психологія пізнавальних процесів, психологія емоційно-вольових процесів, психологія особистості, психологія групи. Вивчення цих розділів психології має практичну значущість для майбутніх фахівців: отримані знання допоможуть у самопізнанні, навчать раціонально підходити до власної долі та особистісного зростання. Окрім того, вони допоможуть встановленню ділових та міжособистісних стосунків, а також у роботі з персоналом і різними соціальними групами. Для студентів вищих технічних навчальних закладів.

  Детальніше»

 Основы военной психологии и педагогики

   УДК: 159.98
           Б24
   Автор: Барабанщиков А.В.
   Видавництво: М.: Просвещение
   Рік видання: 1988
   ISBN: 5-09-000805-1
   Сторінок: 271
   Анотація: В пособии, помимо классических положений военной психологии и военной педагогики, использованы современные психолого-педагогические концепции, материалы военных психологических и военно-педагогических исследований, а также передовой опыт воспитания, обучения и психологической подготовки личного состава армии и флота. Оно имеет целью вооружить будущих военруков школ системой научных психолого-педагогических знаний, навыков, умений.