Сьогодні:

Каталог  » Суспільні науки » СоціологіяНа головну

Каталог » Суспільні науки » Соціологія
  Детальніше»

 Теорії і методи соціальної роботи

   УДК: 316
           Т33
   Автор: Семигіна Т.В., Мигович І.І, Грига І.М., Кабаченко Н.В., Савчук О.М., Лисенко О.П.
   Видавництво: К.: Академвидав
   Рік видання: 2005
   ISBN: 966-8226-27-5
   Сторінок: 328
   Ключові слова: Теоретичні основи практики соціальної роботи. Індивідуальна соціальна робота. Групова соціальна робота. Робота в громаді.

  Детальніше»

 Соціологія

   УДК: 316
           С69
   Автор: Городяненко В.Г.
   Видавництво: К.: Академвидав
   Рік видання: 2005
   ISBN: 966-580-115-5
   Сторінок: 560
   Ключові слова: Соціологія як наука. Суспільство як соціальна система. Основні галузі соціологічного знання. Методика і техніка соціологічних досліджень

  Детальніше»

 Соціальні уявлення молоді: особливості та шляхи формування

   УДК: 316
           С69
   Автор: Жадан І.В.
   Видавництво: К.: Педагогічна думка
   Рік видання: 2007
   ISBN: 978-966-644-071-9
   Сторінок: 218
   Анотація: У монографії, підготовленій за результатами виконання планової теми "Суспільствознавча освіта як чинник формування соціальних уявлень молоді у суспільстві, що трансформується", яка розроблялась в Інституті соціальної та політичної психології АПН України у 2004-2006 рр., представлено феноменологічний аналіз соціальних уявлень, результати емпіричних досліджень соціально-психологічних особливостей політичних, правових. громадянських, моральних уявлень молоді, уявлень щодо продуктивних і непродуктивних форм соціальних взаємодій та впливу суспільствознавчої освіти на їх зміст. За результатами комплексних емпіричних досліджень запропоновано стратегії, прийоми та способи впливу на процес формування соціальних уявлень в освітньому процесі, підвищення соціально-адаптивних можливостей особистості; розглянуто змістовотехнологічні аспекти модернізації гуманітарної освіти. Монографія адресована науковцям, розробникам навчальних програм та методичних матеріалів з дисциплін суспільствознавчого циклу, вчителям.

  Детальніше»

 Стан та соціальний захист сільських дітей

   УДК: 316
           С36
   Автор: Петрочко Ж.В., Лєонтьєва Л.Є.
   Видавництво: К.: Державний інститут проблем сім
   Рік видання: 2005
   ISBN: 966-8879-25-2
   Сторінок: 250
   Анотація: Тематична державна доповідь про становище дітей в Україні за підсумками 2004 р.

  Детальніше»

 Происхождение духовности

   УДК: 316
           С37
   Автор: Симонов П.В., Ершов П.М., Вяземский Ю.П.
   Видавництво: М.: Наука
   Рік видання: 1989
   ISBN: 5-02-005876-9
   Сторінок: 352
   Анотація: Книга академика П.В. Симонова, кандидата искусствоведения П.М. Ершова и кандидата исторических наук, писателя Ю.П. Вяземского посвящена междисциплинарному анализу проблемы происхождения, формирования и развития высших потребностей познания и альтруизма. На основе современной психофизиологии мотиваций и эмоций определяется роль этих потребностей в поведении человека, прослеживается их предыстория в процессе филогенеза высших млекопитающих животных. С научно-материалистических позиций рассмотрена эволюция представлений о душе, духовности, духовном мире человека. Подчеркивается значение духовных потребностей для теории и практики воспитания гармонической личности, для художественного творчества и актуальных проблем искусствоведения. Для широкого круга читателей.

  Детальніше»

 Загальна соціологія

   УДК: 316
           П76
   Автор: Примуш М.В.
   Видавництво: К.: ВД "Професіонал"
   Рік видання: 2004
   ISBN: 966-8556-39-9
   Сторінок: 592
   Анотація: Книга подає загальну картину розвитку суспільства, розкриває ключові соціологічні поняття, логічно пов’язані в єдину систему. У ній аналізується сама соціологія як наука, висвітлюються деякі віхи її становлення і розвитку, розкривається зміст основних шкіл і напрямків сучасної соціології, викладаються основи деяких спеціальних і галузевих соціологічних теорій, розглядаються методологічні основи соціологічних досліджень. Для студентів вищих навчальних закладів. Може викликати зацікавленість для викладачів, а також широкого кола читачів.

  Детальніше»

 Гендерні стратегії сталого розвитку України

   УДК: 316
           Г34
   Автор: Лобанова Л.С.
   Видавництво: К.: Фенікс
   Рік видання: 2004
   ISBN: 966-651-187-8
   Сторінок: 432
   Анотація: У колективній монографії подано результати дослідження тендерних проблем соціального та економічного розвитку України, розглядаються проблеми тендерного бюджетування, диференціації показників людського розвитку, дано оцінку тендерних аспектів природокористування, українського законодавства, політичної системи нашої країни. Дослідження базується на аналізі офіційних даних тендерної статистики і результатів вибіркових обстежень, наукової літератури з тендерної проблематики, результатів соціологічних опитувань й дозволило авторам отримати панораму тендерних стратегій сталого розвитку та обґрунтувати основні механізми реалізації політики тендерної рівності в Україні. Монографія призначена для керівників і службовців органів державної влади всіх рівнів, науковців, освітян, експертів, журналістів, представників громадських об’єднань і міжнародних організацій, залучених у вирішення тендерних проблем. Запропонована праця є результатом наукових досліджень, виконаних ВГО «Всеукраїнський жіночий центр інформації та соціально-економічної адаптації» в межах реалізації проекту 'Тендерні стратегії сталого розвитку України (аналітичне дослідження)» (QGТА-2765) за підтримки Посольства Канади в Україні, відділу технічного співробітництва, та Канадсько-українського тендерного фонду.

  Детальніше»

 Краткий словарь по социологии

   УДК: 316(038)
           К78
   Автор: Гвишиани Д.М., Лапин Н.И
   Видавництво: М.: Политиздат
   Рік видання: 1988
   ISBN: 5-250-00129-7
   Сторінок: 479
   Анотація: Словарь включает более 400 статей, раскрывающих содержание важнейших понятий марксистско-ленинской социологии. Они дают представление о специфике социологической науки и ее отдельных отраслей, о роли социологических исследований в решении назревших задач развития нашего общества. В словаре критически анализируются основные направления и концепции современной немарксистской социологии. Издание рассчитано на преподавателей и студентов, партийный, советский и хозяйственный актив, на широкие круги читателей, интересующихся социологией.

  Детальніше»

 Соціологія і психологія

   УДК: 316
           С71
   Автор: За ред. Ю.Ф. Пачковського
   Видавництво: К.: Каравела
   Рік видання: 2009
   ISBN: 978-966-2229-01-1
   Сторінок: 760
   Анотація: У навчальному посібнику розглянуто найактуальніші проблеми, що торкаються сучасного стану розвитку соціології і психології. Зроблено основний акцент на інтеграції соціологічного і психологічного знання у висвітленні таких ключових тем, як особистість, соціальна група, соціальні зміни і конфлікт, культура і ментальність, суспільство як соціальна система, методи дослідження. Такий підхід дав змогу всебічно та концептуально розкрити соціальні і психічні явища, що пронизують міжособові взаємодії людей у різних вимірах суспільного життя та повсякденності. Запропонована читачеві книга передбачає засвоєння набутих знань у площині соціопсихологічного аналізу прикладних аспектів управління і менеджменту, підприємництва і бізнесу, кар’єри та успіху, безробіття і зайнятості, споживання і реклами, паблік рилейшнз, економічної культури і трудової поведінки. Навчальний посібник призначений для студентів економічних спеціальностей, управлінців і маркетологів, а також соціологів і психологів, аспірантів і викладачів та всіх тих, хто цікавиться теоретичними і прикладними проблемами інтеграційного характеру, що перебувають на межі соціології і психології.

  Детальніше»

 Соціологія

   УДК: 316
           Л84
   Автор: Лукашевич М.П., Туленков М.В.
   Видавництво: К.: Каравела
   Рік видання: 2011
   ISBN: 966-8019-33-4
   Сторінок: 408
   Анотація: У підручнику розглядаються актуальні проблеми теорії та історії соціології, зокрема, визначається сутність соціологічної науки, її об’єкт, предмет, структура і функції. Суспільство аналізується як соціальна система у структурно-функціональному вимірі. Поряд з цим подаються основні спеціальні та галузеві соціологічні теорії, визначені програмою підготовки фахівців з вищою освітою, аспірантів та пошукачів наукового ступеня з соціології, а також розкриваються методологія, принципи організації та технології проведення соціологічних досліджень. Підручник написаний відповідно до державного стандарту підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів, а також до вимог вступних і кандидатських іспитів із соціології. Розрахований на студентів, аспірантів, пошукачів, викладачів і науковців, а також усіх, хто цікавиться актуальними питаннями сучасного соціологічного знання.