Сьогодні:

Каталог  » Суспільні науки » Соціальна психологіяНа головну

Каталог » Суспільні науки » Соціальна психологія  Детальніше»

 Соціальна психологія

   УДК: 316.6
           О-63
   Автор: Орбан - Лембрик Л.Е.
   Видавництво: К.: Академвидав
   Рік видання: 2005
   ISBN: 966-8226-12-7
   Сторінок: 448
   Ключові слова: Соціально - психологічні проблеми особистості. Соціально - психологічна характеристика спілкування. Соціальна психологія груп і міжгрупової взаємодії. Особливості прикладної соціальної психології.

  Детальніше»

 Соціальна психологія

   УДК: 316.6
           О-63
   Автор: Орбан - Лембрик Л.Е.
   Видавництво: К.: Либідь
   Рік видання: 2004
   ISBN: 966-06-0356-8
   Сторінок: 576
   Анотація: Розв’язання проблем особистості і спілкування в соціальній психології є вельми нагальним і актуальним у наш час, адже дедалі більше людей усвідомлює, що без ліквідації соціально-психологічної некомпетентності неможливо побудувати правову і суверенну державу. Підручник є однією із спроб систематизації соціально-психологічних знань стосовно особистості і спілкування. В ньому широко використані дані нових теоретичних і експериментальних досліджень вітчизняних та зарубіжних учених та практиків. Для студентів вищих навчальних закладів.

  Детальніше»

 Основи теорії кваліметрії

   УДК: 316.6
           Ц 56
   Автор: Циба В.Т.
   Видавництво: К.: ІЗМН
   Рік видання: 1997
   ISBN: 5-7763-9010-9
   Сторінок: 160
   Анотація: Навчальний посібник присвячено викладу основ теорії кваліметрії (науки про вимірювання якості) і конкретизації її в соціології й соціальній психології. У посібнику подається історико-методологічне обгрунтування сутності предмета кваліметрії на базі категоріального апарату і законів діалектики (якість, кількість, міра, річ, властивість, відношення та ін.), розглядаються концепції кваліметрії, систематизація шкал, принципів і методів вимірювання показників якості. Для студентів, аспірантів, викладачів, науковців, соціологів, психологів та інших фахівців природничого і гуманітарного профілю, які цікавляться проблемами кваліметрії.

  Детальніше»

 Соціальна психологія організацій та управління

   УДК: 316.6
           В58
   Автор: Власова О.І., Никоненко Ю.В.
   Видавництво: К.: Центр учбової літератури
   Рік видання: 2010
   ISBN: 978-611-01-0008-3
   Сторінок: 398
   Анотація: У підручнику, написаному з метою формування у користувачів необхідних сучасному спеціалісту-практику знань, умінь і навичок організаційно-дослідницької та управлінської діяльності, представлені матеріали, пов’язані з проблематикою соціальної психології організації та соціальною психологією управління як прикладних розділів соціальної психології та психології праці. Важливими кроками на цьому шляху є знайомство читачів з особливостями створення, продуктивного функціонування та розвитку соціальних організацій, специфікою практичної роботи психолога в організаціях, сучасним станом наукової розробки питань психологічного забезпечення індивідуальної кар’єри працівника з вищою освітою в аспекті аналізу її основних етапів і кар’єрних орієнтацій. Для студентів, аспірантів, викладачів гуманітарних факультетів університетів та інших читачів, які цікавляться соціально-психологічними проблемами сучасних соціальних організацій та менеджменту.

  Детальніше»

 Соціальна психологія

   УДК: 316.6
           А73
   Автор: Ануфрієва Н.М., Зелінська Т.М., Єрмакова Н.О.
   Видавництво: К.: Каравела
   Рік видання: 2011
   ISBN: 978-966-8019-99-9
   Сторінок: 296
   Анотація: У навчальному посібнику викладено основи нормативного курсу соціальної психології, розкрито специфіку дослідження особистості в соціальній психології, проблем міжособистісних стосунків та спілкування у великих і малих групах. Розглядаються питання, пов’язані з перспективними напрямами досліджень у прикладній соціальній психології. Поданий діагностичний інструментарій і контрольні запитання сприятимуть активному і свідомому засвоєнню навчальної інформації. Для студентів вищих навчальних закладів, які вивчають курс соціальної психології.

  Детальніше»

 Психологія мас

   УДК: 316.6
           П86
   Автор: Автор-упоряд. Я.Є. Кальба
   Видавництво: Тернопіль: Навчальна книга- Богдан
   Рік видання: 2012
   ISBN: 978-966-10-2994-0
   Сторінок: 208
   Анотація: Посібник розроблено на основі авторського курсу та програми «Психологія мас. Спеціальність: 6.030200 Журналістика» для студентів філологічних факультетів вищих навчальних закладів. Посібник рекомендовано студентам для вивчення навчальної дисципліни «Психологія мас»; викладачам вищих навчальних закладів, які читають курси психолого-педагогічно-го спрямування; працівникам соціальної сфери; практичним психологам та усім зацікавленим проблемою формування психології мас. Видання синтезує матеріали праць соціальних та політичних психологів-науковців і практиків, а також узагальнює власний досвід автора-упорядника як практичного психолога й викладача психології мас вищих навчальних закладів.

  Детальніше»

 Психологія групової ідентичності: закономірності становлення

   УДК: 316.6
           П86
   Автор: За наук. ред. П.П. Горностай
   Видавництво: К.: Міленіум
   Рік видання: 2014
   ISBN: 978-966-8063-04
   Сторінок: 252
   Анотація: Монографію присвячено дослідженню соціально-психологічних вимірів групової ідентичності та інших інтеграційних феноменів у контексті життєдіяльності малої групи. У концептуально-феноменологічному полі групової свідомості і групового несвідомого малу групу розглянуто не лише як об’єкт психологічного впливу, а і як суб’єкта колективних психологічних феноменів. Предметом грунтовного наукового аналізу стали особливості становлення та функціонування групової ідентичності, закономірності її прояву в малих групах. Значну увагу приділено вивченню таких форм і видів групової ідентичності, як рольова, гендерна, професійна ідентичність, становлення і функціонування яких на рівні малих груп та найближчого соціального оточення індивіда досі були практично не досліджені. Для фахівців у галузі соціальної психології, соціології, психотерапії, психологічного консультування, методології науки, викладачів педагогічних ВНЗ та інститутів післядипломної педагогічної освіти, шкільних психологів, працівників соціальних служб для молоді та всіх, хто цікавиться проблематикою малих груп.

  Детальніше»

 Способи підвищення соціально-адаптивних можливостей дитини в умовах переживання наслідків травматичних подій

   УДК: 316.614.034:364-786:159.98
           С71
   Автор: Т. М. Титаренко.
   Видавництво: Кропивницький : Імекс-ЛТД
   Рік видання: 2017
   ISBN: -978-966-189-428-9
   Сторінок: 80 с.
   Анотація: У рекомендаціях, розроблених на основі результатів дослідження соціально-психологічних проблем осіб, що переживають наслідки травматичних подій, пропонуються технології соціально-психологічної реабілітації та способи відновлення психологічною здоров’я особистості; розкриваються ресурси її життєздатності, що забезпечують побудову повноцінного життя в складних умовах, та засоби відновлення цих ресурсів. Крім того, розглядаються можливості застосування мобільних додатків для подолання наслідків психотравматизації; звертається увага на відновлювальний ефект плейбек-театру, що сприяє соціально-психологічній адаптації після перенесеної травми. Пропонуються доступні способи відновлення самоефективності особистості після пережитої втрати, а також способи реінтеграції проблемної молоді в соціум. Описуються технології надання психологічної допомоги внутрішньо переміщеним особам та запобігання вигорянню фахівців, які працюють з учасниками АТО. Адресуються викладачам психології вищих навчальних закладів, що готують практичних і клінічних психологів, працівникам громадських та державних реабілітаційних центрів, центрів допомоги вразливим верствам населення (у тому числі переселенцям), центрів реабілітації військових, а також командам кризової інтервенції, волонтерським організаціям, психологам-практикам.

  Детальніше»

 Прикладні аспект становлення політико-правової свідомості молоді

   УДК: 316.64
           С 65
   Автор: Сіверс І.Ф.
   Видавництво: Кропивницький : Імекс-ЛТД
   Рік видання: 2017
   ISBN: -978-966-189-440-1
   Сторінок: 178 с.
   Анотація: Посібник розширює уявлення про політико-правову свідомість як психологічний механізм нормативно-правової регуляції суспільних відносин, пропонує нові підходи до вирішення проблеми підвищення рівня політико-правової компетентності особистості та унормування її правової поведінки. У ньому здійснено соціально-психологічний аналіз структури політико-правової свідомості особистості, розкрито особливості та визначено комунікативні умови становлення політико-правової свідомості сучасної молоді. Висвітлено роль політико-правових компетенцій у становленні політико-правової свідомості особистості та розроблено модель формування політико-правової компетентності, запропоновано шляхи її розвитку. І Представлено програму тренінгу з формування політико-правової компетентності молоді та дібрано необхідний методичний інструментарій Очікується, що впровадження висловлених у посібнику рекомендацій дасть змогу гармонізувати відносини між громадянином, владою та державними інституціями, забезпечить усвідомлене прилучення особистості до процесів перетворення суспільства. Адресований практичним психологам і педагогам загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів, викладачам ВНЗ. соціальним педагогам та вихователям, студентам та аспірантам, що вивчають дисципліни соціально-психологічного та юридичного профілів, фахівцям у галузі правотворчої та правозастосувальної практики.