Сьогодні:

Каталог  » Загальний відділ » Управління. Менеджмент На головну

Каталог » Загальний відділ » Управління. Менеджмент
  Детальніше»

 Психологічні основи управління у системі середньої освіти

   УДК: 005:159.9
           П68
   Автор: Карамушка Л.М.
   Видавництво: К.: ІЗМН
   Рік видання: 1997
   ISBN: 5-7763-9033-8
   Сторінок: 180
   Анотація: У навчальному посібнику розглянуто психологічні особливості управлінського процесу в системі середньої освіти. Головну увагу приділено аналізу тих психологічних характеристик керівників і працівників освітніх установ, які впливають на успішність управління визначенню психологічних факторів та умов їх ефективної взаємодії. Показано роль психологічних служб закладів середньої освіти в оптимізації управління. Для керівників освітніх установ, практичних психологів, які працюють в системі середньої освіти, викладачів вузів, інститутів підвищення кваліфікації та післядипломної освіти педагогічних кадрів, науковців, які досліджують проблеми психології управління середньою освітою.

  Детальніше»

 Психологія освітнього менеджменту

   УДК: 005
           К21
   Автор: Карамушка Л.М.
   Видавництво: К.: Либідь
   Рік видання: 2004
   ISBN: 966-06-0342-8
   Сторінок: 424
   Анотація: У посібнику висвітлено науково-теоретичні засади психології освітнього менеджменту, розкрито особливості її розвитку в зарубіжній та вітчизняній науці. На основі системно-структурного аналізу розглянуто психологічні особливості управління освітніми організаціями, подано їх специфіку порівняно з іншими соціальними сферами. Проаналізовано психологічні характеристики суб’єкта і об’єкта управління та закономірності взаємодії їх. Представлено систему формування психологічної готовності керівників освітніх організацій до управління, основні види психологічної допомоги їм. Для студентів вищих навчальних закладів (для підготовки бакалаврів, спеціалістів, магістрів).

  Детальніше»

 Психологія управління закладами середньої освіти

   УДК: 005:159.9
           К21
   Автор: Карамушка Л.М.
   Видавництво: К.: Ніка-Центр
   Рік видання: 2000
   ISBN: 966-521-124-2
   Сторінок: 332
   Анотація: У монографії на основі системно-структурного аналізу розглянуто психологічні особливості управлінського процесу в закладах середньої освіти. Розкрито специфіку управління в системі загальної середньої освіти порівняно з управлінням в інших соціальних сферах. Представлено систему формування психологічної готовності керівників закладів середньої освіти до управління. Обгрунтовано необхідність розвитку та основні завдання практичної психології управління закладами середньої освіти. Показано роль психологічних служб у наданні психологічної допомоги керівникам.

  Детальніше»

 Маркетинг освітніх послуг

   УДК: 005
           В64
   Автор: Вознюк В.С.
   Видавництво: Луцьк: Надстир
   Рік видання: 2007
   ISBN: 978-966-361-180-8
   Сторінок: 64
   Анотація: У навчальному посібнику висвітлюються матеріали з історії розвитку маркетингу, розкриваються характерні особливості маркетингу освітніх послуг у державних та комерційних навчальних закладах, його функції та основні аспекти. вміщено рекомендації з підготовки програми розвитку освітньої установи. Посібник розрахований на слухачів курсів підвищення кваліфікації системи післядипломної педагогічної освіти, працівників органів управління освітою, керівників навчальних закладів, вчителів, студентів, усіх , хто цікавиться проблемами розвитку галузі в сучасних умовах.

  Детальніше»

 Психологія управління

   УДК: 005
           Ц56
   Автор: Цимбалюк І.М.
   Видавництво: К.: ВД "Професіонал"
   Рік видання: 2008
   ISBN: 978-966-370-070-1
   Сторінок: 624
   Анотація: Висвітлено концептуальні засади психології наукового управління. Головну увагу зосереджено на методологічному й методичному обгрунтуванні класичних підходів до вивчення управлінської діяльності, соціально-педагогічних умов, а також функціонально-діяльнісного підходу до удосконалення професійних умінь і навичок у процесі підготовки менеджерів вищої кваліфікації. Навчальний посібник призначений, передусім, для керівників різних рівнів, охочих збагатити себе знанням основ психології управління, а також для студентів, які вивчають психолого-управлінську проблематику.

  Детальніше»

 Фінансовий менеджмент

   УДК: 005
           К78
   Автор: Крамаренко Г.О., Чорна О.Є.
   Видавництво: К.: Центр учбової літератури
   Рік видання: 2009
   ISBN: 978-966-364-924-5
   Сторінок: 520
   Анотація: Підручник «Фінансовий менеджмент» являє собою базовий курс дисципліни, що динамічно розвивається; присвячений опису логіки і принципів управління фінансами підприємства. У ньому викладено концептуальні засади відповідного розділу економічної науки з використанням закордонного досвіду та вітчизняної практики. Докладно розглянуто принципи аналізу і фінансового планування, моделі оцінки фінансових активів і пасивів, критерії оцінки інвестиційних проектів, способи управління оборотними коштами, базові концепції теорії ефективного ринку капіталу, структури капіталу. Книгу адресовано викладачам і студентам вищих навчальних закладів, призначено для науковців і практиків, які спеціалізуються в галузі управління фінансами.

  Детальніше»

 Командний менеджмент

   УДК: 005
           А15
   Автор: Аблязов Р.А., Падурець Г.І., Чудаєва І.Б.
   Видавництво: К.: ВД "Професіонал"
   Рік видання: 2008
   ISBN: 978-966-370-085-4
   Сторінок: 352
   Анотація: В навчальному посібнику в систематизованій та комплексній формі розглянуті теоретичні основи формування управлінської команди, технологія оцінки членів команди, життєвий цикл команди та причини її розпаду в умовах корпоративного управління. Посібник розрахований на студентів економічних спеціальностей, керівників, спеціалістів та всіх, хто npoфесійно цікавиться роботою з людьми та командами.

  Детальніше»

 Управління трудовими ресурсами

   УДК: 005
           О-72
   Автор: Осовська Г.В., Крушельницька О.В.
   Видавництво: К.: Кондор
   Рік видання: 2003
   ISBN: 966-8251-04-0
   Сторінок: 224
   Анотація: У навчальному посібнику розглядаються основні проблеми управління трудовими ресурсами. Висвітлюються питання: управління міграційними процесами, професійної орієнтації, ринку праці та його регулювання. Приділяється велика увага трудовим конфліктам та методам їх розв’язання, безробіттю в системі управління трудовими ресурсами, соціальній політиці та механізму регулювання ефективного використання трудових ресурсів. Для студентів, викладачів та керівників всіх рівнів.

  Детальніше»

 Управління персоналом

   УДК: 005
           Р85
   Автор: Рульєв В.А., Гуткевич С.О., Мостенська Т.Л.
   Видавництво: К.: Кондор
   Рік видання: 2012
   ISBN: 978-966-351-388-1
   Сторінок: 310
   Анотація: Комплексно висвітлено відповідно до нормативної програми дисципліни «Управління персоналом» широке коло питань: стратегії та політики, ресурсного забезпечення, планування, управління процесами руху кадрів, регулювання трудової діяльності, управління робочим часом працівників, мотивації і стимулювання їх праці, а також ефективності управління персоналом. Запропоновані запитання і тести до кожної теми у навчальному посібнику дозволяють забезпечити більш ефективне опрацювання студентами навчального матеріалу у процесі самостійної роботи. Посібник надасть реальну допомогу студентам, аспірантам, підприємцям та спеціалістам, які займаються проблемами управління персоналом.

  Детальніше»

 Психологія управління

   УДК: 005:159.9
           Х69
   Автор: Ходаківський Є.І., Богоявленська Ю.В., Грабар Т.П.
   Видавництво: К.: Центр учбової літератури
   Рік видання: 2011
   ISBN: 978-966-364-949-8
   Сторінок: 664
   Анотація: Підручник підготовлено колективом науковців вищих навчальних закладів. У праці представлено принципи формування трудових колективів, соціоінтеграційні аспекти формування особистості високопрофесійного менеджера, синергійні концепції психології управління, методику управління конфліктною ситуацією. Викладено прикладні аспекти психокомунікації, психології управління поведінкою та дисципліни персоналу, безпосередньо психології праці, праксеологічні кластери. Запропоновано психоінформативні засади менеджменту, проаналізовано зміст соціально-психологічної роботи сучасного управлінця з урахуванням тенденцій до групової самоорганізації та психологічних особливостей управління. З використанням методологічного апарату синергетики, представлено сучасні досягнення в психології управління, що грунтуються на соціоінтеграції, психоінформатиці, конфліктології, гештальтпсихології, біхевіоризмі, психотерапії, праксеології. Висвітлено концепції людино-етичних та гуманістичних засад управління на підставі наукових розробок вчених-людинознавців: Кароля Войтили, Карла Густава Юнга, Дейла Карнегі, Збігнева Пщоловського, Вірджинії Сатір та інших, визначено їх роль у психології управління. Підручник розрахований на студентів вищих навчальних закладів, які вивчають курси «Психологія управління», «Психологія праці», «Управління персоналом», «Менеджмент організацій», «Економіка праці та соціально-трудові відносини», «Конфліктологія», магістрів, аспірантів, викладачів, а також може бути корисним для широкого загалу читачів: економістів, менеджерів, науковців, урядовців, представників неурядових громадських організацій, політиків, соціальних та педагогічних працівників.