Сьогодні:

Каталог  » Філософія. Психологія » Експериментальна психологія. Психологічні дослідженняНа головну

Каталог » Філософія. Психологія » Експериментальна психологія. Психологічні дослідження
  Детальніше»

 Технології роботи організаційних психологів

   УДК: 159.9.07
           Т96
   Автор: Карамушка Л.М.
   Видавництво: К.: Фірма "Інкос"
   Рік видання: 2005
   ISBN: 966-8347-16-1
   Сторінок: 366
   Анотація: Навчальний посібник є першим виданням з практичної організаційної психології в Україні і розрахований для підготовки психологів і менеджерів організацій у вищих навчальних закладах та інститутах післядипломної освіти. Навчальний посібник може бути корисним для психологів і менеджерів, які бажають підвищити ефективність діяльності своїх організацій, враховуючи психологічні закономірності їх функціонування та розвитку.

  Детальніше»

 Психологія діяльності організації в умовах соціально-економічних змін (на матеріалі освітніх організацій)

   УДК: 159.9.07
           П86
   Автор: Карамушка Л.М.
   Видавництво: К.: Педагогічна думка
   Рік видання: 2008
   ISBN: 978-966-644-136-5
   Сторінок: 192
   Анотація: У монографії розкрито теоретико-методологічні основи дослідження психологічних особливостей ефективної діяльності організацій в умовах соціально-економічних змін (оцінка персоналом освітніх організацій основних соціально-економічних змін в суспільстві; їхній вплив на зміни в освітніх організаціях, мотиви введення змін в освітніх організаціях; причини опору персоналу змінам тощо). Проаналізовано психологічні чинники, що впливають на ефективність управління змінами в освітніх організаціях - особливості діяльності команд із введення змін в освітніх організаціях, особливості спілкування в процесі введення змін та вияву підприємницької поведінки, особливості особистісного розвитку персоналу та його національно-етнічних характеристик. Представлено технологію «Психологічна підготовка персоналу освітніх організацій до роботи в умовах соціально-економічних змін», її структуру, основні інтерактивні техніки та організаційні форми використання. Монографія розрахована на керівників та працівників організацій, організаційних психологів, викладачів та слухачів інститутів післядипломної освіти, науковців, а також усіх, хто цікавиться проблемами діяльності організацій в умовах соціально-економічних змін.

  Детальніше»

 Практична психологія

   УДК: 159.9.07
           Д84
   Автор: Дуткевич Т.В., Савицька О.В.
   Видавництво: К.: Центр учбової літератури
   Рік видання: 2010
   ISBN: 978-611-01-0063-2
   Сторінок: 256
   Анотація: У навчальному посібнику розкриваються теоретико-методологічні засади практичної психології, законодавчо-правові та нормативні основи діяльності практичного психолога у різних сферах соціальної практики, вимоги до діяльності й особистості практикуючого психолога. Рекомендується студентам психологічних спеціальностей, а також практичним психологам та всім, хто цікавиться прикладними аспектами психології.

  Детальніше»

 Експериментальна психологія

   УДК: 159.9.07
           Г17
   Автор: Галян О.І.
   Видавництво: К.: Академвидав
   Рік видання: 2012
   ISBN: 978-617-572-032-5
   Сторінок: 400
   Анотація: Передумовами пізнання психологічної реальності є оволодіння методами, інструментарієм, техніками експериментальної психології, раціональне планування, ретельна підготовка і науково вивірене здійснення психологічного експерименту, вмотивоване інтерпретування здобутих даних. Це становить зміст пропонованого навчального посібника. Для студентів вищих навчальних закладів. Прислужиться фахівцям, які займаються експериментальними дослідженнями у психології.

  Детальніше»

 Психологічна служба в системі освіти

   УДК: 159.9.07
           С83
   Автор: Строяновська О.В.
   Видавництво: К.: Каравела
   Рік видання: 2010
   ISBN: 978-966-2229-13-4
   Сторінок: 176
   Анотація: Навчально-методичний посібник розроблений для практичних психологів в системі освіти. Практикум дає можливість узагальнити теоретичні та практичні знання з різних психологічних дисциплін, навчитися використовувати їх на практиці з метою ефективної організації психологічної служби в школі. У практикумі робиться акцент на технологічних аспектах діяльності психолога в системі освіти, починаючи від організації його праці, взаємодії з педагогічним колективом та закінчуючи конкретними методиками, які використовуються в роботі з різними віковими групами дітей та їхніми сім’ями. Такий підхід є можливим на основі поєднання теоретичної інформації з практичними вправами семінарських занять та самостійної підготовки студентів зі спеціально розроблених питань. Призначений для студентів вищих навчальних закладів.

  Детальніше»

 Психодіагностика

   УДК: 159.9.07
           Г17
   Автор: Галян І.М.
   Видавництво: К.: Академвидав
   Рік видання: 2011
   ISBN: 978-617-572-022-6
   Сторінок: 464
   Анотація: У навчальному посібнику розкрито сутність, загальні засади, психометричні і психодіагностичні основи психодіагностики як науки, основні методи психологічного тестування особистості, її інтелекту, самосвідомості, системи цінностей, висвітлено особливості застосування психодіагностичних процедур при тестуванні осіб різного віку. Для студентів вищих навчальних закладів.

  Детальніше»

 Психологічні засади розвитку духовної культури педагогічного персоналу

   УДК: 159.9.07
           П86
   Автор: За ред. Е.О. Помиткіна, З.Л. Становських
   Видавництво: Кіровоград: ЛТД
   Рік видання: 2013
   ISBN: 978-966-189-250-6
   Сторінок: 174
   Анотація: У посібнику подано результати науково-дослідної роботи колективу наукових співробітників відділу педагогічної психології і психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України з проблеми розвитку духовної культури педагогічного персоналу в сучасних соціально-психологічних умовах. У змісті посібника висвітлено теоретико-методологічні основи та методичні підходи до вивчення духовної культури педагогічного персоналу, історико-психологічні основи та раціогуманістичні засади розвитку духовної культури педагогів. Окрема увага приділена проблемам психологічної діагностики розвитку складових духовної культури педагогічного персоналу, зокрема презентовано новий дослідницький інструментарій — опитувальник з вивчення рівня розвитку духовної культури педагога, що є колективною розробкою. Наведено результати апробації опитувальника та представлені психолого-педагогічні засоби розвитку компонентів духовної культури педагога у формі консультативної, тренінгової взаємодії та інших форм психологічної роботи. Книга може бути корисна вчителям, соціальним педагогам, шкільним психологам, науковцям, докторантам, аспірантам, викладачам вищої школи, студентам, а також широкому загалу дорослих, які зацікавлені у власному самопізнанні, саморозвитку та професійній самореалізації.

  Детальніше»

 Візуальна психодіагностика

   УДК: 159.9.07
           Х 22
   Автор: Харцій О.М.
   Видавництво: Львів: Магнолія 2006
   Рік видання: 2012
   ISBN: 978-966-2025-80-4
   Сторінок: 224
   Анотація: В навчальному посібнику розкрито систему знань про візуальну психодіагностику як науку, визначено рівень знань, умінь та навичок, які потрібні спеціалістам для успішного вирішення проблем під час ділового спілкування, пізнання ділового партнера. Навчальний матеріал викладено за модульним принципом. Він призначений для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Може бути використаний вченими, аспірантами, фахівцями у сфері управління персоналом.

  Детальніше»

 Соціально-психологічна підтримка освітніх реформ

   УДК: 159.9.07
           С69
   Автор: За ред. П.Д. Фролова
   Видавництво: Кіровоград: Імекс-ЛТД
   Рік видання: 2012
   ISBN: 978-966-189-153-0
   Сторінок: 88
   Анотація: Методичний посібник знайомить читачів з інтегрованою системою технологій, що мають на меті творення максимально об’єктивного, неупередженого та багатопланового образу реформ. Зокрема розкривається сутність технологій збагаченої громадської думки, соціального нетворкінгу, рефлексивного управління, акціональних методів (дослідження дією, надання повноважень, розвиток спроможності) тощо. Посібник адресований керівникам управлінь, відділів та закладів освіти, працівникам психологічної служби в системі освіти, фахівцям у галузі формування громадської думки, викладачам вищої школи та системи післядипломної педагогічної освіти.

  Детальніше»

 Основи психологічної діагностики

   УДК: 159.9.07
           М79
   Автор: Моргун В.Ф.
   Видавництво: К.: ВД «Слово»
   Рік видання: 2014
   ISBN: 978-966-194-022-1
   Сторінок: 464
   Анотація: У навчальному посібнику розглянуто історичні етапи становлення психодіагностики та її специфіку як теоретико-практичної дисципліни. Спираючись на фундаментальні праці Б.Г. Ананьєва, А. Анастазі, Л.С. Виготського, Л.Ф. Бурлачука, Ю.З. Гільбуха, К.М. Гуревича, Г.С. Костюка, О.М. Леонтьєва, С.Д. Максименка, С.Л. Рубінштейна, О.Г. Шмельова та ін., особливу увагу приділено типології методів, психометричним основам психологічної діагностики, а також розгляду основних методик, розроблених у межах об’єктивного, суб’єктивного та проективного підходів. Подано математико-статистичні процедури обробки діагностичних даних за допомогою пакету комп’ютерних програм SPSS. У додатку наведено завдання для індивідуальної та самостійної роботи, семінарських занять, питання для самоконтролю, методику оцінки ефективності навчальної діяльності студентів, іменний і предметний покажчики. Навчальний посібник розрахований на студентів-бакалаврів освітнього напряму «Психологія», а також може бути корисний викладачам, науковцям, практичним психологам.